Vedtægter for VIK Gymnastik

Vedtægter for VIK Gymnastik
§ 1  Afdelingens navn er Vejlby Idræts Klub, Gymnastikafdeling.

Afdelingen har selvstændig administration og er underlagt Vejlby Idræts Klubs fælles
vedtægter.

§ 2  Afdelingens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik, samt at
deltage i turneringer og stævner.

§ 3  Kontingentet der forudbetales fastsættes af bestyrelsen og forelægges
generalforsamlingen til orientering

§ 4  Afdelingens regnskab går fra 1.8. til 31.7. Regnskabet revideres af en af
hovedbestyrelsen udpeget revisor, sammen med den på afdelingens generalforsamling
valgte revisor. Det reviderede regnskab tilstilles hovedbestyrelsens kasserer senest 14
dage efter afdelingens generalforsamling.

§ 5  Afdelingens bestyrelse består af mindst 5-9 medlemmer. Der vælges

desuden 1 medlem til Aarhus Gymnastik- og Trampolin Centers fondsbestyrelse i ulige år

samt 1 medlem til Den Almennyttige Fond Aarhus Gymnastik- og Motorikhals

fondsbestyrelse hvert år.

stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig selv heriblandt formanden, som vælges af bestyrelsens midte.

Der vælges 1 repræsentant, der varetager afdelingens interesser over for Sport og Fritid i

Aarhus Kommune. Disse vælges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalfor-

samlingen dog senest efter 1 måned.

stk. 2

Alle vælges for 2 år. Hvis et medlem afgår før tid, vil et nyt medlem kunne vælges på den

førstkommende generalforsamling for den resterende periode.

stk. 3

Hvis bestyrelsen ser det nødvendigt, kan den give et bestyrelsesmedlem en fuldmagt til

at agere på formandens vegne.

§ 6  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Indkaldelsen skal ske gennem hjemmesiden og ved opslag i afdelingens primære
træningsfaciliteter med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Kassereren aflægger regnskab og forslag til budget.
4.  Indkomne forslag.
5.  Valg til bestyrelsen
6.  Valg af revisor
7.  Udpegning af 1 medlem i Aarhus Gymnastik- og Trampolin Centers fondsbestyrelse i

ulige år. Valg af 1 medlem til Den Almennyttige Fond Aarhus Gymnastik- og

Motorikhals fondsbestyrelse i lige og ulige år.
8.   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 7 dage før. På den ordinære generalforsamling afgøres alle anliggender –
undtagen vedtægtsændringer – ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret har kun fremmødte medlemmer over 15 år, forældre til børn under 15 år,

instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Alle har kun 1 stemme uanset tilhørsforhold til VIK

gymnastikafdeling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 7  Formanden for afdelingen kan i forbindelse med kassereren tegne afdelingen.

Kassereren disponerer alene over udgifter indenfor det af generalforsamlingen godkendte
budget. For den gæld, som afdelingen måtte stifte, hæfter hverken bestyrelsen eller
afdelingens medlemmer personligt.

§ 8  Et medlem/træner kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og

arbejde, modarbejder foreningen eller dens formål. Ved grov usportslig, usømmelig eller

på anden måde upassende adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen.

stk. 1

Ekskluderede personer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalfor-

samling, såfremt dette ønskes.

§ 9  Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent eller når mindst 1/4 af afdelingens medlemmer retter skriftlig henvendelse
herom. Indkaldelse sker som anført under § 6.

§ 10Vedtægtsændringer kan kun finde sted på generalforsamlingen, når de er anført i
indkaldelsen. Ændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ændringer i nærværende vedtægter som følge af ændringer i hovedafdelingens vedtægter
godkendes dog ved almindeligt stemmeflertal.

§11Opløsning af Gymnastikafdelingen kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling,
hvor dagsordenen kun indeholder dette ene punkt. Indkaldelsen skal ske som under § 6.

Ved en eventuel vedtagelse om opløsning, tilfalder formuen hovedafdelingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2012.