Samværspolitik

Formål:

Formålet med samværspolitikken for VIK Gymnastik er at skabe grundlag for et trygt sted at udøve og instruere gymnastik i. Når man træder ind i foreningen skal man føle sig tryg inden for de rammer VIK Gymnastikafdeling har udstykket for god praksis og social omgang hinanden imellem. Vi ønsker at have et gymnastikmiljø der bærer præg af tillid og respekt for at alle vil hinanden det godt i en positiv og ordentlig omgangsform. VIK Gymnastik ønsker at alle skal føle sig velkommen.

VIK Gymnastik vil tilgodese og beskytte det enkelte barn/medlem mod krænkelser, men også beskytte trænere og ledere mod rygter om det samme.

Kommunikation og samvær:

I VIK vægter vi en ordentlig omgangstone, det gælder for gymnaster, trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Det gælder når vi taler med hinanden og om hinanden såvel mundtligt som skriftligt.

Hvis man har kritik til noget, forundres over noget opfordres man til at tage kontakt inden det bliver et stort problem. Det vil ofte være bedre at tage personlig kontakt frem for at skrive. Kritik, forundring, problemstillinger tages i samarbejde med holdrepræsentanten eller et bestyrelsesmedlem.

Sproget i VIK Gymnastik

Du skal tale pænt til:

 • Gymnaster
 • Trænere
 • Ledere
 • Forældre
 • Dommere & stævneledere
 • Modstandere ved stævner
 • Folk fra de andre klubber i huset

og hvorfor?

 • For at alle skal føle sig velkomne i foreningen og til aktiviteterne
 • For at undgå at såre andre
 • For at alle får en god oplevelse
 • For at alle føler sig trygge og godt tilpasse
 • Tænk på at negative ord virker krænkende og sårende – og at positive ord eller et klap på skulderen giver selvtillid og motivation.

Udbredelse af samværspolitikken:

For at sikre udbredelse af samværspolitikken, er denne indarbejdet i alle trænerkontrakter, ligesom man i bekræftelsesmailen ved tilmelding, modtager information om samværspolitikken.

Træning og stævner:

Under træning skabes og bevares en positiv og konstruktiv omgangstone alle parter i mellem (træner-gymnast, gymnaster-gymnaster, træner-træner).

I modtagning og træningssituationer kan der opstå berøringer, der kan virke uheldige. Dette italesættes af instruktøren og afklares i situationen parterne imellem.

Påklædning skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig. Instruktøren definerer individuelt påklædningsformen på holdet.

Ud af huset forventes det, at alle fra VIK opfører sig ordentligt, det vil sige taler pænt til og om alle og behandler alt inventar ordentligt.

VIK Gymnastik lægger vægt på at kørsel i private biler til stævner, konkurrencer, opvisninger og lign. sker på betryggende vis. Det betyder, at hastighedsgrænser overholdes, der er sikkerhedsseler til alle og de benyttes foruden, at chaufføren er udhvilet og har en promille på 0.

En forælder, der er chauffør til aktiviteter ”ud-af-huset”, skal betragte sig selv som repræsentant for VIK Gymnastik. Det betyder, at vedkommende er underlagt de retningslinjer, der er gældende for medlemmer af foreningen.

Træner/leder

 • Du altid er dig bevidst, at du er rollemodel og agerer udfra dette
 • Du lever op til hallernes ordensreglement
 • Du er engageret i dit trænerjob, møder velforberedt og i god tid
 • Du afstemmer forventningerne hos gymnasterne til træningsindhold og udbytte
 • Du tager direkte kontakt til forældre, hvis et barn synes at mistrives eller ikke efterlever jeres aftaler om god opførsel – sammen kan I måske gøre en forskel
 • Du handler aktivt, hvis du oplever mobning imellem gymnasterne og/eller forsøg på samme, direkte eller via sociale medier og inddrager bestyrelsen
 • Du sikrer at alle behandler inventar og lokaler ansvarsfuldt såvel ude som hjemme
 • Du opfører dig ordentligt overfor dommere, ledere og modstandere
 • Du taler med bestyrelsen, hvis du synes, at du mangler hjælp eller vejledning til at løse dine opgaver – sammen klarer vi udfordringerne
 • Du må ikke møde frem til træning eller stævner påvirket af alkohol eller andet
 • Du er træner og foreningsrepræsentant i en hver henseende du er i kontakt/kommunikation med dine gymnaster/forældre. Det gælder internetmedier, mobiler, mail, fest osv.
 • Du er bevidst om straffelovens §223 vedr. omgang med unge under 18 år (se side 5)

Gymnast

 • Opføre dig mod andre som du ønsker de skal opføre sig imod dig!
 • Støtte dine kammerater, også når de har en dårlig dag!
 • Undlade på nogen måde at udøve mobning eller at tale dårligt om andre.
 • Hvis du oplever mobning SKAL du sige det til din træner eller forældre.
 • Møde i god tid til træning og konkurrencer – samt medbringe nødvendigt udstyr
 • Respekterer andre holds træning. Det vil sige, at du venter på tilskuerpladserne indtil det bliver din tur.
 • Melde afbud til træner ved sygdom
 • Efterleve din træners instruktioner – træneren er der frivilligt for din skyld
 • Passe på inventar og materiel – og opføre dig ordentligt i alle lokaler
 • Undlade på nogen måde at udøve mobning via Facebook, SMS, MMS, mails m.m. eller at tale dårligt om andre
 • Respekterer at al spisning foregår i køkkenet på 1. sal

Forældre

 • Du altid bakker op om barnets hold og træner. Hvis du er uenig i trænerens indsats, skal du tale med træneren eller et bestyrelsesmedlem og ikke miskreditere trænerens indsats via barnet
 • Du respekterer trænerens ønske om forældres tilstedeværelse eller ej til træningen
 • Bestyrelsen kan og bør altid kontaktes ved uoverensstemmelser
 • Du orienterer træner ved barnets sygdom/fravær – eller hvis der er særlige omstændigheder, træner bør kende til for at forstå en lidt anderledes adfærd
 • Du sikrer at barnet møder rettidigt til træning, stævner ol. incl. nødvendig udstyr
 • Du sørger for at betale kontingentet rettidigt
 • Du respekterer at al spisning foregår i køkkenet på 1. sal
 • Du tager dit ansvar med opgaver som kørsel til konkurrencer og opvisninger
 • Du aldrig møder påvirket af alkohol eller andet hvis du har kørevagt
 • Du altid sikrer at overholde hastighedsbegrænsningerne og fastspænde børn i seler når du har kørevagt
 • Du kommenterer ikke eget barn, andre gymnaster eller dommere under konkurrencer og visninger, det er trænerens opgave
 • Du må gerne heppe sammen med de andre forældre og sikre, at der er en positiv stemning omkring gymnasterne

Omklædning:

Man skal trygt kunne klæde om, når man er til gymnastik i VIK Gymnastik, derfor skal alle også i omklædningsrummet benytte en ordentlig omgangstone, lade være med at tage billeder af hinanden og have respekt for hinanden og hinandens kulturer.

Man kommer kun i sit eget køns omklædningsrum. Man kommer kun i passagen mellem pige- og drengeomklædningsrummet, hvis tøj eller andet opbevares i skabene i rummet. Ligeledes benyttes passagen med saunaen kun hvis man skal i sauna.

Træner/leder

 • Du går aldrig i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn
 • Du må ikke gå alene med ét barn i omklædningsrum, bad eller andre steder, hvor I er alene
 • Brug af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt!
 • Du går kun i dit eget køns omklædningsrum

Gymnast

 • Brug af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt
 • Hvis tøj eller andet ikke opbevares i rummet mellem pige og drengeomklædningsrummet, skal denne passage ikke benyttes
 • Saunapassagen benyttes kun, hvis du skal i sauna
 • Du går kun i dit eget køns omklædningsrum

Forældre

 • Du går aldrig i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn
 • Du må ikke gå alene med andres børn i omklædningsrum, bad eller andre steder, hvor I er alene
 • Du går ikke i det modsatte køns omklædningsrum – heller ikke selv om dit barn kun er 4 år, der kan være voksne eller unge gymnaster, der er ved at klæde om.
 • Brug af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er strengt forbudt.

Alkohol, doping og euforiserende stoffer:

Alkohol

Ved festlige arrangementer i VIK Gymnastik regi serveres der ikke alkohol for unge under 18 år.

Ved private arrangementer må der serveres alkohol, dog skal unge mellem 16 og 18 år have tilladelse fra deres forældre, hvis de skal nyde alkohol.

Euforiserende stoffer

Indtagelse af og salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark. Vi vil derfor på

ingen måde acceptere, at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning, konkurrencer eller andre arrangementer i foreningen.

Brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra foreningen.

Ved salg af euforiserende stoffer vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.

Doping accepteres overhovedet ikke i VIK Gymnastik – der henvises til DIF’s bestemmelser.

Alle medlemmer har ansvar for, at foreningen ikke risikerer en dopingdom, så ethvert kendskab til evt. misbrug hos kammerater eller andre skal indberettes til bestyrelsen.

Dopingmisbrug hos medlem, træner eller leder vil medføre øjeblikkelig bortvisning og eksklusion af foreningen jf. vore vedtægter. Forsøg på salg af dopingmidler vil medføre politianmeldelse mod sælger.

Børneattester og Skolelærerparagraffen:

VIK Gymnastik vil hvert år indhente børneattest på alle trænere i foreningen (iflg. loven kun krævet for ledere med kontakt til børn under 15 år) for at sikre, at ingen træner kan optræde i vores forening, hvis man har en straffeattest med anmærkninger om:

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Skolelærerparagraffen skal iflg. Straffelovens paragraf 223 sikre, at man som træner, leder og frivillig ikke må have et seksuelt forhold til personer under 18 år, som man er betroet til at undervise (Loven er altså lavet for at beskytte børn og unge).

Som træner/frivillig skal man være bevidst om sin rolle og adfærd overfor børn og unge. Ved ansættelse og hvervning til opgaver i VIK Gymnastik vil vi drøfte forventningerne igennem med den enkelte frivillige, herunder at f.eks. dialog med børn og unge over facebook/sociale medier må frarådes i sin helhed for at undgå mistolkning. Dette for at sikre både trænere og unge et godt samarbejdsmiljø, samt signalere til forældre, at vi er bevidste om at turde tale om denne problematik.

Kontaktpersoner, ansvar og Kriseberedskab:

Kontaktpersoner vedrørende samværspolitikken er formanden.

Ved mistanke om eventuelle brud på samværspolitikken eller krænkelser skal der ske en direkte kontakt til:

Formand: Anja Olsen – tlf. 40 61 01 23

Bestyrelsesmedlem: Jesper Lieberknecht  –  tlf. 25 83 03 26

Bestyrelsen har en beredskabsplan, der klart definerer, hvordan vi forholder os og hvem, vi henter hjælp hos, hvis der opstår mistanke om krænkelser, seksuel misbrug eller mobning.  Bestyrelsen kan vælge at suspendere evt. mistænkte, indtil en udredning om skyldsspørgsmålet har fundet sted.

Revideret januar 2019